You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ДКС України

Декілька слів про нас

ДКС України
лідер
в галузі

Діелектричні кабельні системи беруть свій початок в Італії. Саме італійські фахівці передали свої прогресивні та екологічно чисті технології українським спеціалістам електротехнічного ринку, що стало визначним внеском в розвиток галузі.

Група компаній ДКС - міжнародна корпорація яка має свій головний офіс в Італії.

Компанії та представництва ДКС активно ведуть свою діяльність майже на всіх світових континентах: в Європі, Азії, Африці та в Південній Америці.

Стратегія розвитку компаній ДКС будується на принципі територіальної локалізації. Спочатку ми займаємось розвитком ринку, потім цілеспрямовано переходимо до виробництва продукції, яка має попит для кожної конкретної держави. Далі працюємо над ефективністю виробництва та продуктивністю праці.

В державах де є виробництва групи компаній ДКС передбачені інвестиції в розвиток галузі та розвиток мережі замовників і постачальників, утворення високопродуктивних робочих місць, передачу технологій, культури виробництва, а також професійне навчання, безкомпромісний рівень безпеки труда та дотримання екологічних норм виробництва.

Продукція групи компаній ДКС має призначення виключно цивільного використання.

Всі ці принципи ми застосовуємо в нашій роботі в Україні. Ми працюємо на українському електротехнічному ринку вже 22 роки. За цей час був побудований виробничо-логістичний центр в Київській області, загальною площею 12 тис. кв.м. і зроблені загальні інвестиції в промислове обладнання на суму більш як 20 мільйонів євро. Ми підготували високопрофесійний робочий колектив, який налічує більш як 250 робітників.

Ми завжди реінвестували отриманий прибуток в середині країни для забезпечення постійного розвитку підприємства.

На 2022 – 23 роки ми затвердили значний план промислового розвитку на нашому українському підприємстві з метою розширення асортименту продукції, а також для зменшення й так невеликої частки імпортних виробів. Цей план розвитку в тому числі передбачає будівництво нового складського комплексу, розширення виробничої зони та утворення нових робочих місць.

Акціонери групи компаній ДКС є засновниками бізнесу і робітниками підприємства. Ми ніколи не звертались до зовнішніх інвесторів. Розвиток групи ДКС з року в рік фінансується тільки завдяки результатам нашої праці.

Дата 24-те лютого 2022 року для всіх нас стала катастрофічною!

Ніхто не очікував такого розвитку подій.

Україна завжди була мирною та дружелюбною державою!

Слава Україні! Героям Слава!

Dielectric cable systems originate in Italy. It was Italian experts who passed on their advanced and environmentally friendly technologies to Ukrainian specialists in the electrical engineering market, which was a significant contribution to the development of the industry.

DKC Group of Companies is an international corporation headquartered in Italy.

DKC companies and representative offices are active on almost all continents: in Europe, Asia, Africa, and South America.

The development strategy of DKC Companies is based on the principle of territorial focus. First, we develop the market, then purposefully move to the production of products that are in demand for each country. Next, we work on production efficiency and labour productivity.

In the countries, where DKC Group has production, investments are made in the industry development and the development of a network of customers and suppliers, high-productivity jobs, technology transfer, production culture, as well as vocational training, uncompromising level of labour safety and environmental standards.

The products of DKC Group are intended exclusively for civilian use.

We apply all these principles in our work in Ukraine. We have been working on Ukrainian electrical market for 22 years. During this time, a production and logistics center was built in the Kyiv region with a total area of 12 thousand square meters, and a total investment of more than 20 million euros in industrial equipment made. We have trained a highly professional workforce with more than 250 employees.

All these years we have paid all state taxes and official salaries to our employees in full.

We have always reinvested the profits within the country to ensure the continued development of the company.

For 2022-23 we have approved a significant plan for industrial development of our Ukrainian company in order to expand the range of products, as well as to reduce the already small share of imported products. This development plan includes the construction of a new warehouse facility, expansion of the production area, and the creation of new jobs.

The shareholders of DKC Group are the founders of the business and employees of the company. We have never turned to outside investors. The development of DKC Group from year to year is funded only by the results of our work.

The date of February 24, 2022 was catastrophic for all of us!

Nobody expected such a development.

Ukraine has always been a peaceful and friendly country!

GLORY TO UKRAINE! GLORY TO THE HEROES!